• V piatok 29. júna odvysielame priamy prenos svätej omše pri príležitosti sviatku sv. Petra a Pavla. Slávnosť so začiatkom o 9:00 h sa bude konať vo Vatikánskej bazilike a predsedať jej bude Benedikt XVI. Jej súčasťou bude aj odovzdávanie pálií novým arcibiskupom metropolitom. 

  Pálium je pevná látková stuha asi päť centimetrov široká, utkaná z bielej vlny do oblúka tak, aby sa dala vložiť na plecia. Pálium vyhotovené z vlny baránkov symbolizuje baránka na pleciach dobrého pastiera podľa obrazu v pätnástej kapitole Lukášovho evanjelia, kde dobrý pastier zatúlanú ovečku “vezme s radosťou na plecia“ (Lk 15,5) – takým má byť aj biskup, na ktorého pápež pálium vloží. Vyjadruje zároveň zvláštne duchovné puto medzi metropolitom a pápežom, jeho duchovnú moc prijímanú a vykonávanú v jednote s Rímskou Cirkvou.

  MODLITBA / Breviár – Liturgia hodín – Žaltár

  http://breviar.kbs.sk/cgi-bin/l.cgi?qt=pdnes&c=kbs

  LITURGICKÉ ČÍTANIE

  http://lc.kbs.sk/?den=20120629

  “Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“

  Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“

  „A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich.

  Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“

  Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

  Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“

  NEZABUDNITE

  Slávenie svätej Omše,  vyspovedaný, sv.prijímanie, modlitba sv.ruženca… nepracovať, zanechajte zábavy na diskotékach, kúpaliskách, v baroch, krčmách, športové podujatia … 

  Venujte sa Bohu v modlitbe, rozjímaniu, na chválach, adorácii, poklone a uctievaniu, …

  - rodine, blížnym, návšteva - zasväťte čas Bohu a človeku ako sa patrí vo Sviatočný deň-

   

  MODLITBOVÝ PROGRAM:

  http://rodinasexualita.meu.zoznam.sk/zivotny-program/

  Tags: , , , , ,

 • Rusko začne v Európe 3 svet.vojnu veľkým ničením, najmä v Taliansku.

  Pápež bude mnoho trpieť.

  Rusko sa pokúsi získať vládu nad svetom a Cirkev bude prenasledovaná.

  Ľudia odmietajú všetky moje výstrahy (VAROVANIA).“

  (1895-1961 / m.sr.Helena Aiellová / Panna Mária

  - zakladateľke rehoľného rádu: „Utrpenie nášho Pána Ježiša Krista“)

  Více zde: http://koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/a3-sv-vojna/

  „…chcem vás poprosiť, aby

  Rusko bolo zasvätené môjmu Nepoškvrnenému Srdcu ,

   a aby bolo zavedené zmierujúce sväté prijímanie

  na prvú sobotu v mesiaci.

  Ak budú moje prosby splnené, Rusko sa obráti a nastane mier.

   Ak nie, Rusko svoje omyly vo svete rozšíri,

  tieto vyvolajú nové vojny a prenasledovania Cirkvi,

   mnohé národy budú zničené,

  dobrí budú mučení a svätý otec (pápež) bude mnoho trpieť.

   Napokon však moje Nepoškvrnené Srdce bude triumfovať,

  svätý otec mi zasvätí Rusko,

  ktoré sa obráti

  a svetu darujem obdobie mieru a pokoja.“

   

  (Panna Mária viz.Lucia vo Fatime 13.7.1917)


  NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE

   

  Modlitba pre kňazov

  Modlitba pre rehoľné osoby a laikov

  Modlitba pre mládež

  Vatikán, 8.10.2000
  Zasvätenie nového tisícročia Panne Márii

  Collevalenza, jún 2000
  Collevalenza, jún 2000: Zasvätenie sa Panne Márii kňazov zo slovanských národov

  MODLITBA ZASVÄTENIA SA NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE

  pre kňazov Mariánskeho kňazského hnutia

         

   Panna Mária fatimská, Matka milosrdenstva, Kráľovná neba a zeme, (Matka Sedembolestná), útočište hriešnikov! My, členovia tvojho Mariánskeho kňazského hnutia, ktorí máme tvoriť šík tvojich kňazov, dnes sa celkom osobitne zasväcujeme tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu.
          Týmto zasvätením rozumieme žiť s tebou a skrze teba svoje kňazstvo a kňazské záväzky.
          Preto sa zaväzujeme usilovať sa o svoje vnútorné obrátenie, tak veľmi požadované evanjeliom, aby sme sa zbavili každej ľudskej náklonnosti k sebe samým, ku kariére, k pohodliu, k ľahkým kompromisom so svetom, aby sme boli ako ty, vždy ochotní plniť jedine Božiu vôľu.
          Dobrotivá a milosrdná Matka!
          Zverujeme ti svoje kňazstvo, aby si ho v tejto rozhodujúcej hodine, ktorá ťažko dolieha na svet, použila pre svoje spásonosné zámery na záchranu duší.
          Zaväzujeme sa preto žiť svoje kňazstvo jedine podľa tvojho priania. Predovšetkým sa chceme usilovať o obnovu ducha modlitby a pokánia, o horlivé slávenie Eucharistie, liturgie hodín a každodennú modlitbu svätého ruženca. Každú prvú sobotu mesiaca budeme na tvoju česť sláviť svätú omšu a budeme sa usilovať o nábožný a prísny spôsob života, ktorý by bol dobrým príkladom pre iných.
          Tiež ti sľubujeme vernosť evanjeliu. Chceme ho hlásať celé a byť ako jeho hlásatelia odvážnymi a statočnými – keby bolo potrebné až k preliatiu krvi. Sľubujeme ti, že budeme verní svätej Cirkvi, pre ktorej službu sme boli vysvätení.
          Najmä chceme byť spojení so Svätým Otcom a s hierarchiou s ním zjednotenou. Bezvýhradným prijímaním pápežských smerníc chceme chrániť učiteľský úrad Cirkvi proti útokom, ktoré ohrozujú samotné základy Cirkvi.
          Pod tvojím materským vedením a ochranou chceme byť tiež apoštolmi tejto, dnes tak nutnej jednoty modlitby a lásky s pápežom a vrúcne ťa prosíme preňho o zvláštnu ochranu.
          Napokon ti sľubujeme viesť veriacich, ktorí sú nám zverení, k obnovenej úcte a dôvere k tebe.
          Sme si vedomí, že ateizmus spôsobil u mnohých veriacich stroskotanie vo viere, že znesvätenie vniklo i do svätého Božieho chrámu a neušetrilo ani mnohých našich kňazských bratov, čo spôsobuje, že sa zlo a hriech stále viac šíri vo svete. Preto sa s plnou dôverou odvažujeme pozdvihnúť svoje oči k tebe, Ježišova a naša milosrdná a mocná Matka, a znova ťa dnes prosiť o pomoc pre záchranu všetkých tvojich detí a s veľkou dôverou ju od teba očakávať, ty milostivá, dobrotivá, sladká Panna Mária.
  Amen.

  MODLITBA ZASVÄTENIA SA NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE

  pre rehoľné osoby a laikov, členov Mariánskeho hnutia

    

       Panna Mária fatimská, Matka milosrdenstva, Kráľovná neba a zeme, (Matka Sedembolestná), útočište hriešnikov! My sa pripájame k Mariánskemu hnutiu a zasväcujeme sa celkom osobitným spôsobom tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu.
         Týmto zasvätením rozumieme žiť s tebou a skrze teba všetky svoje záväzky, ktoré sme na seba vzali svojím krstným zasvätením.
         Preto sa zaväzujeme usilovať sa o svoje vnútorné obrátenie, tak veľmi požadované evanjeliom, aby sme sa zbavili každej náklonnosti k sebe samým, k ľahkým kompromisom so svetom – aby sme boli ako ty, vždy ochotní plniť jedine Božiu vôľu.
         Dobrotivá a milosrdná Matka!
         Zverujeme ti seba samých a svoje kresťanské povolanie, aby si ho v tejto rozhodujúcej hodine, ktorá ťažko dolieha na svet, použila pre svoje spásonosné zámery na záchranu duší.
         Zaväzujeme sa preto žiť svoje kresťanské povolanie podľa tvojho priania. Predovšetkým sa chceme usilovať o obnovu ducha modlitby a pokánia, horlivú účasť na slávení Eucharistie, apoštolát, každodennú modlitbu svätého ruženca a prísny spôsob života v zhode s evanjeliom, aby sme tak dávali dobrý príklad v zachovávaní Božieho zákona a v praktickom žití kresťanských čností, predovšetkým čistoty.
         Tiež ti sľubujeme, že chceme byť spojení so Svätým Otcom, s hierarchiou s ním zjednotenou a so svojími kňazmi a tak postaviť hrádzu pokračujúcemu odboju proti učiteľskému úradu Cirkvi a brániť ho proti útokom, ktoré ohrozujú samotné základy Cirkvi.
         Pod tvojím materským vedením a ochranou chceme byť tiež apoštolmi tejto, dnes tak nutnej jednoty modlitby a lásky s pápežom a vrúcne ťa prosíme preňho o zvláštnu ochranu.
         Napokon ti sľubujeme šíriť medzi tými, s ktorými sa stretáme, obnovenú úctu a dôveru k tebe.
         Sme si vedomí, že ateizmus spôsobil u mnohých veriacich stroskotanie vo viere, že znesvätenie vniklo i do svätého Božieho chrámu a neušetrilo ani mnohých našich kňazov, že sa zlo a hriech stále viac šíri vo svete. Preto sa s plnou dôverou odvažujeme pozdvihnúť svoje oči k tebe, Ježišova a naša milosrdná a mocná Matka a znova ťa dnes prosiť o pomoc pre záchranu všetkých tvojich detí a s veľkou dôverou ju od teba očakávať, ty milostivá, dobrotivá, sladká Panna Mária.
  Amen.

  Sereď, 25.4.1998

  MODLITBA ZASVÄTENIA SA MLÁDEŽE PANNE MÁRII

  v duchu Mariánskeho kňazského hnutia

      

     Panna Mária fatimská, Matka milosrdenstva, Kráľovná neba a zeme, (Matka Sedembolestná), moja milovaná Matka!
         Pretože patrím k Mariánskemu hnutiu, zasväcujem sa dnes zvláštnym spôsobom tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu.
         Týmto slávnostným úkonom ti ponúkam celý svoj život, svoje srdce, svoju dušu, svoje telo, zvlášť však toto obdobie, v ktorom prežívam svoju mladosť.
         Veď ma cestou, ktorú mi ukázal Ježiš, cestou lásky, dobroty a svätosti.
         Pomáhaj mi uchrániť sa hriechu, uniknúť zlu, egoizmu a premáhať pokušenia násilia, nečistoty a užívania drog.
         Sľubujem ti, že sa budem často spovedať a prijímať Ježiša do svojho srdca ako duchovný pokrm života, že budem zachovávať Božie prikázania, že pôjdem cestou lásky a čistoty, že sa budem denne modliť svätý ruženec.
         Chcem byť svedkom jednoty prostredníctom veľkej lásky ku Svätému Otcovi, k nášmu biskupovi a ku svojím kňazom.
         Milujem ťa, moja drahá Matka a obetujem ti svoju mladosť pre víťazstvo tvojho Nepoškvrneného Srdca vo svete.
  Amen.

  sp;  Milujem ťa, moja drahá Matka a obetujem ti svoju mladosť pre víťazstvo tvojho Nepoškvrneného Srdca vo svete.
  Amen.

  Tags: , , , , , ,

 • Rusko začne v Európe 3 svet.vojnu veľkým ničením, najmä v Taliansku.

  Pápež bude mnoho trpieť.

  Rusko sa pokúsi získať vládu nad svetom a Cirkev bude prenasledovaná.

  Ľudia odmietajú všetky moje výstrahy (VAROVANIA).“

  (1895-1961 / m.sr.Helena Aiellová / Panna Mária

  - zakladateľke rehoľného rádu: „Utrpenie nášho Pána Ježiša Krista“)

  Více zde: http://koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/a3-sv-vojna/

  „…chcem vás poprosiť, aby

  Rusko bolo zasvätené môjmu Nepoškvrnenému Srdcu ,

   a aby bolo zavedené zmierujúce sväté prijímanie

  na prvú sobotu v mesiaci.

  Ak budú moje prosby splnené, Rusko sa obráti a nastane mier.

   Ak nie, Rusko svoje omyly vo svete rozšíri,

  tieto vyvolajú nové vojny a prenasledovania Cirkvi,

   mnohé národy budú zničené,

  dobrí budú mučení a svätý otec (pápež) bude mnoho trpieť.

   Napokon však moje Nepoškvrnené Srdce bude triumfovať,

  svätý otec mi zasvätí Rusko,

  ktoré sa obráti

  a svetu darujem obdobie mieru a pokoja.“

   

  (Panna Mária viz.Lucia vo Fatime 13.7.1917)


  NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE

   

  Modlitba pre kňazov

  Modlitba pre rehoľné osoby a laikov

  Modlitba pre mládež

  Vatikán, 8.10.2000
  Zasvätenie nového tisícročia Panne Márii

  Collevalenza, jún 2000
  Collevalenza, jún 2000: Zasvätenie sa Panne Márii kňazov zo slovanských národov

  MODLITBA ZASVÄTENIA SA NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE

  pre kňazov Mariánskeho kňazského hnutia

         

   Panna Mária fatimská, Matka milosrdenstva, Kráľovná neba a zeme, (Matka Sedembolestná), útočište hriešnikov! My, členovia tvojho Mariánskeho kňazského hnutia, ktorí máme tvoriť šík tvojich kňazov, dnes sa celkom osobitne zasväcujeme tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu.
          Týmto zasvätením rozumieme žiť s tebou a skrze teba svoje kňazstvo a kňazské záväzky.
          Preto sa zaväzujeme usilovať sa o svoje vnútorné obrátenie, tak veľmi požadované evanjeliom, aby sme sa zbavili každej ľudskej náklonnosti k sebe samým, ku kariére, k pohodliu, k ľahkým kompromisom so svetom, aby sme boli ako ty, vždy ochotní plniť jedine Božiu vôľu.
          Dobrotivá a milosrdná Matka!
          Zverujeme ti svoje kňazstvo, aby si ho v tejto rozhodujúcej hodine, ktorá ťažko dolieha na svet, použila pre svoje spásonosné zámery na záchranu duší.
          Zaväzujeme sa preto žiť svoje kňazstvo jedine podľa tvojho priania. Predovšetkým sa chceme usilovať o obnovu ducha modlitby a pokánia, o horlivé slávenie Eucharistie, liturgie hodín a každodennú modlitbu svätého ruženca. Každú prvú sobotu mesiaca budeme na tvoju česť sláviť svätú omšu a budeme sa usilovať o nábožný a prísny spôsob života, ktorý by bol dobrým príkladom pre iných.
          Tiež ti sľubujeme vernosť evanjeliu. Chceme ho hlásať celé a byť ako jeho hlásatelia odvážnymi a statočnými – keby bolo potrebné až k preliatiu krvi. Sľubujeme ti, že budeme verní svätej Cirkvi, pre ktorej službu sme boli vysvätení.
          Najmä chceme byť spojení so Svätým Otcom a s hierarchiou s ním zjednotenou. Bezvýhradným prijímaním pápežských smerníc chceme chrániť učiteľský úrad Cirkvi proti útokom, ktoré ohrozujú samotné základy Cirkvi.
          Pod tvojím materským vedením a ochranou chceme byť tiež apoštolmi tejto, dnes tak nutnej jednoty modlitby a lásky s pápežom a vrúcne ťa prosíme preňho o zvláštnu ochranu.
          Napokon ti sľubujeme viesť veriacich, ktorí sú nám zverení, k obnovenej úcte a dôvere k tebe.
          Sme si vedomí, že ateizmus spôsobil u mnohých veriacich stroskotanie vo viere, že znesvätenie vniklo i do svätého Božieho chrámu a neušetrilo ani mnohých našich kňazských bratov, čo spôsobuje, že sa zlo a hriech stále viac šíri vo svete. Preto sa s plnou dôverou odvažujeme pozdvihnúť svoje oči k tebe, Ježišova a naša milosrdná a mocná Matka, a znova ťa dnes prosiť o pomoc pre záchranu všetkých tvojich detí a s veľkou dôverou ju od teba očakávať, ty milostivá, dobrotivá, sladká Panna Mária.
  Amen.

  MODLITBA ZASVÄTENIA SA NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE

  pre rehoľné osoby a laikov, členov Mariánskeho hnutia

    

       Panna Mária fatimská, Matka milosrdenstva, Kráľovná neba a zeme, (Matka Sedembolestná), útočište hriešnikov! My sa pripájame k Mariánskemu hnutiu a zasväcujeme sa celkom osobitným spôsobom tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu.
         Týmto zasvätením rozumieme žiť s tebou a skrze teba všetky svoje záväzky, ktoré sme na seba vzali svojím krstným zasvätením.
         Preto sa zaväzujeme usilovať sa o svoje vnútorné obrátenie, tak veľmi požadované evanjeliom, aby sme sa zbavili každej náklonnosti k sebe samým, k ľahkým kompromisom so svetom – aby sme boli ako ty, vždy ochotní plniť jedine Božiu vôľu.
         Dobrotivá a milosrdná Matka!
         Zverujeme ti seba samých a svoje kresťanské povolanie, aby si ho v tejto rozhodujúcej hodine, ktorá ťažko dolieha na svet, použila pre svoje spásonosné zámery na záchranu duší.
         Zaväzujeme sa preto žiť svoje kresťanské povolanie podľa tvojho priania. Predovšetkým sa chceme usilovať o obnovu ducha modlitby a pokánia, horlivú účasť na slávení Eucharistie, apoštolát, každodennú modlitbu svätého ruženca a prísny spôsob života v zhode s evanjeliom, aby sme tak dávali dobrý príklad v zachovávaní Božieho zákona a v praktickom žití kresťanských čností, predovšetkým čistoty.
         Tiež ti sľubujeme, že chceme byť spojení so Svätým Otcom, s hierarchiou s ním zjednotenou a so svojími kňazmi a tak postaviť hrádzu pokračujúcemu odboju proti učiteľskému úradu Cirkvi a brániť ho proti útokom, ktoré ohrozujú samotné základy Cirkvi.
         Pod tvojím materským vedením a ochranou chceme byť tiež apoštolmi tejto, dnes tak nutnej jednoty modlitby a lásky s pápežom a vrúcne ťa prosíme preňho o zvláštnu ochranu.
         Napokon ti sľubujeme šíriť medzi tými, s ktorými sa stretáme, obnovenú úctu a dôveru k tebe.
         Sme si vedomí, že ateizmus spôsobil u mnohých veriacich stroskotanie vo viere, že znesvätenie vniklo i do svätého Božieho chrámu a neušetrilo ani mnohých našich kňazov, že sa zlo a hriech stále viac šíri vo svete. Preto sa s plnou dôverou odvažujeme pozdvihnúť svoje oči k tebe, Ježišova a naša milosrdná a mocná Matka a znova ťa dnes prosiť o pomoc pre záchranu všetkých tvojich detí a s veľkou dôverou ju od teba očakávať, ty milostivá, dobrotivá, sladká Panna Mária.
  Amen.

  Sereď, 25.4.1998

  MODLITBA ZASVÄTENIA SA MLÁDEŽE PANNE MÁRII

  v duchu Mariánskeho kňazského hnutia

      

     Panna Mária fatimská, Matka milosrdenstva, Kráľovná neba a zeme, (Matka Sedembolestná), moja milovaná Matka!
         Pretože patrím k Mariánskemu hnutiu, zasväcujem sa dnes zvláštnym spôsobom tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu.
         Týmto slávnostným úkonom ti ponúkam celý svoj život, svoje srdce, svoju dušu, svoje telo, zvlášť však toto obdobie, v ktorom prežívam svoju mladosť.
         Veď ma cestou, ktorú mi ukázal Ježiš, cestou lásky, dobroty a svätosti.
         Pomáhaj mi uchrániť sa hriechu, uniknúť zlu, egoizmu a premáhať pokušenia násilia, nečistoty a užívania drog.
         Sľubujem ti, že sa budem často spovedať a prijímať Ježiša do svojho srdca ako duchovný pokrm života, že budem zachovávať Božie prikázania, že pôjdem cestou lásky a čistoty, že sa budem denne modliť svätý ruženec.
         Chcem byť svedkom jednoty prostredníctom veľkej lásky ku Svätému Otcovi, k nášmu biskupovi a ku svojím kňazom.
         Milujem ťa, moja drahá Matka a obetujem ti svoju mladosť pre víťazstvo tvojho Nepoškvrneného Srdca vo svete.
  Amen.
  sp;  Milujem ťa, moja drahá Matka a obetujem ti svoju mladosť pre víťazstvo tvojho Nepoškvrneného Srdca vo svete.
  Amen.

  Tags: , , , ,

 •  

  Slávi sa vo štvrtok po Nedeli Najsvätejšej Trojice (druhý štvrtok po Turícach – Zoslaní Ducha Svätého)

  Liturgické slávenie: Slávnosť; prikázaný sviatok

  NEZABUDNITE!

  * Pripravte sa pôstom, modlitbou (sv.ruženec: radostný, bolestný)

  a dobrou sv.spoveďou (najmä z ťažkých hriechov)

   * Svätá Omša (Liturgia Slova a Obety) príjmite sväté prijímanie s čistým srdcom

  * Nezabudnite sa poďakovať Bohu za stretnutie s Ním a to podľa možností, akej sa Vám dostáva: adoráciou, modlitbou za uzdravenie a slávnostný sv.ruženec

  MODLITBOVÝ PROGRAM (zo zjavenia Panny Márie)

  http://rodinasexualita.meu.zoznam.sk/zivotny-program/

  Raffaello Sanzio: Omša v Bolsene. Vatikán, 1512

   Svedectvá z histórii Cirkvi o eucharistických zázrakoch

  V jednej z nádherných vatikánskych sál sa nachádza Rafaelova freska “Omša v Bolsene”, na ktorej v prostriedku nad mohutným oltárom vidieť kňaza, ktorý slúži sv. omšu, vpredu kľačí pápež a a viacero ľudí uprene hľadí na posvätnú Hostiu, ktorú užasnutý slúžiaci kňaz drží v rukách: je to Hostia viac červená ako biela a kvapkajú z nej kvapky krvi…  Ide tu o chýrny zázrak z Bolsena (pri Orviete) z roku 1263, ktorý dal podnet vzniku slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, čiže Božieho Tela.

  Medzi bludmi, ktoré mátožili v 13. storočí v Cirkvi, bol aj veľmi tvrdošijný Berengárov blud. Kňaz Berengár, pôvodca bludu, bol prvý, ktorý sa opovážil napadnúť najsvätejšie tajomstvo Oltárnej sviatosti. A predsa Ježiš Kristus, keď pri poslednej večeri ustanovil Oltárnu sviatosť, jasne povedal: „Potom vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával im, hovoriac: Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Toto robte na moju pamiatku. Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás.“ (Lk 22,19-20) Všetkým, čo budú požívať jeho telo a piť jeho krv prisľúbil, že nezomrú, ale budú žiť naveky (Jn 6,48-59). Apoštol Pavol vo svojom Prvom liste Korinťanom hovorí: „Nech teda človek skúma sám seba , a tak nech je z toho chleba a pije z kalicha. Lebo kto je a pije, a nerozoznáva telo, ten si je a pije odsúdenie.“ (1Kor 11,28) Nemecký kňaz Pleogit, dejepisec 13. storočia mal pochybnosti o Eucharistii ako mnohí Berengárovi nasledovníci. No neustále prosil Boha vrúcnymi modlitbami, aby mu dal nejaké znamenie, ktorým by mohol odohnať každú pochybnosť svojej mysle. A Boh sa nad ním zmiloval! Pleogit absolvoval púť do mesta Bolseno. V kostole sa rozhodol nemecký pútnik rozhodol slúžiť svätú omšu. „Keď ten nemecký kňaz slúžil sv. omšu a držal konsekrovanú (premenenú) Hostiu vo svojich rukách nad kalichom, Boh ukázal úžasný a obdivuhodný zázrak tak dávnym, ako aj dnešným časom: zrazu sa tá Hostia ukázala viditeľne ako živé telo, obklopená hojnou červenou krvou až na tú čiastočku, ktorú zakrývali jeho prsty. Po tomto zázraku nemeckému kňazovi zmizli z mysle všetky jeho pochybnosti a získal istotu.

  Neodškriepiteľnú zásluhu na zavedení tohto sviatku má pápež Urban IV., ktorý bol v tom čase na Petrovom stolci (1261-1264). Tento pápež vynikal veľkou úctou k Oltárnej sviatosti. Narodil sa v chudobnej remeselníckej rodine, no bol veľmi nadaný a mal pevnú vôľu. Stal sa kňazom, biskupom a nakoniec ho vyvolili za rímskeho biskupa, čiže pápeža. Práve on v roku svojej smrti (1264) nariadil, aby sa sviatok Božieho Tela a Krvi slávil v celej Cirkvi. Dovtedy sa totiž slávil len v niektorých diecézach, napr. v Luttichu, kde k tomu dala podnet zbožná mníška Juliana z cisteriánskeho kláštora na vrchu Kornillon. Táto mníška venovala všetok svoj voľný čas návšteve a poklone Oltárnej sviatosti v kostole. Niekoľko ráz vo vytržení videla jasný mesiac s tmavým pruhom. Sám Spasiteľ ju poučil, že toto tienisté miesto na mesiaci znamená, že v cirkevnom roku chýba ešte jeden sviatok, ktorým by sa uctievala Sviatosť lásky. Viac rokov držala Juliana svoje videnie v tajnosti, až ho konečne prezradila luttišskému biskupovi Róbertovi, ktorý v r. 1247 povolil sláviť sviatok Božieho Tela v biskupskom chráme sv. Martina.

  Sv. Tomáš Akvinský je ďalší svätec, ktorý sa významnou mierou zaslúžil o úctu Najsvätejšej Euchariste. Sám je známy tým, že napriek svojej učenosti a múdrosti, dokázal veľmi dlho rozjímať o tajomstve Eucharistie. Napísal niekoľko oslavných hymnov, ktoré doteraz Cirkev používa ako piesne alebo hymny k oslave Sviatosti Oltárnej. Od pápeža dostal poverenie, aby napísal ofícium, ktoré dostalo pomenovanie „zlatá brošňa“ jeho spisov. Úžasná sekvencia, „Lauda, Sion, Salvatorem“ (Chváľ, Sion, Spasiteľa), ktorá sa v dnešný sviatok viac ráz spieva, je – ako hovorí spisovateľ Clement – „opravdivým traktátom o Oltárnej sviatosti, v ktorom je dogma vyložená jasne, precízne a s takými výrazmi, ktoré z nej vytvárajú jedinečný a nenapodobiteľný pomník.“

  Slávenie tohto sviatku nám aj v súčasnosti chce pripomínať veľké tajomstvo Kristovej lásky k nám. Každá svätá omša je vlastne obetou, pri ktorej sa premieňa chlieb na Kristovo telo a víno na Kristovu krv. Tak to chcel samotný Ježiš Kristus. V dnešný deň sa podľa tradície na mnohých miestach konajú eucharistické procesie – triumfálne sprievody s Najsvätejšou Sviatosťou v monštrancii, pri ktorých oslavujeme Krista Spasiteľa.

  V Bolsene, v kostole sv. Kristíny, kde sa zázrak stal, možno ešte stále vidieť štyri mramorové kusy oltára, na ktorý padli kvapky najsvätejšej krvi: tri sú upevnené pod sklom a štvrtý je pohyblivý a každý rok ho nosia v procesii Božieho tela.

   

  Literatúra: Kamil Mečiar: Životy víťazov

  Tags: , , , , ,

 • Drahí bratia a sestry v Božej Rodine. Pokoj Vám.

   

  Blíži sa Deň Matky všetkých národov, kedy si pripomenieme zjavenie Panny Márie v Amsterdame a zároveň spomenieme na jej posolstvá, v ktorých nás vyzýva k modlitbe za vyhlásenie 5 mariánskej dogmy : „Spoluvykupiteľka-Prostrednica-Orodovnica“ ako aj za dobrú prípravu na Veľký zázrak, ktorý uvidí celý svet.

   

  Viac na : http://www.caritas.estranky.sk/clanky/aktuality-zo-sveta-a-cirkvi/caritaset

  V tento Veľký deň sa zjednoťme v modlitbe, ktorú nám sama Matka všetkých národov zjavila a modlime sa na úmysly jej Nepoškvrneného Srdca i Srdca Ježiša Krista. V tejto jednote odovzdajme všetky naše túžby srdca, aby ich Panna Mária odovzdala Bohu milú obetu zmierenia, dôvery a lásky.

   

  OBRAZ A MODLITBA MATKY VŚETKÝCH NÁRODOV

  http://www.rmvn.estranky.sk/

   

  Pane, Ježišu Kriste, Syn Otca,

  zošli teraz na zem svojho Ducha.

  Daj, nech Duch Svätý prebýva v srdciach všetkých národov,

  aby boli uchránené od skazy, nešťastia a vojny.

  Kiežby Matka všetkých národov, ktorá kedysi bola Máriou,

  bola našou Orodovnicou.

  Amen.”

   

  Viac o modlitbe :

  /clanky/modlitba/modlitba-matky-vsetkych-narodov

   

  Ďakujem, že ste prijali pozvanie k modlitbe a k väčšej túžbe po plnení Božej vôle. Nech nás žehná Boh Otec i Syn i Duch Svätý, na orodovanie Matky všetkých národov +

  Tags: , , , , , , , , ,

 • http://www.youtube.com/watch?v=2y8ZnrNd7uE&feature=related

   

  Vyjadrenie pápeža: BENEDIKT XV. : „Pretože Mária trpela a takmer zomrela so svojim trpiacim a umierajúcim Synom, … môžeme pravdivo tvrdiť, že VYKÚPILA ľudské pokolenie SPOLU S KRISTOM.“ (pápež: Benedikt XV. / apoštolský list „Inter Sodalicia“ / r.1918 / AAS 10, 1918, str. 182.).

   

  Ďalšie vyjadrenie ešte presnejšie, pápeža: PIUS XI. : „Vykupiteľ mal zo samej povahy svojho vykupiteľského diela pridružiť svoju Matku ku svojmu dielu. Preto ju vzývame titulom SPOLUVYKUPITEĽKA. Ona nám dala Spasiteľa, sprevádzala ho v diele vykúpenia až k samému krížu a mala s ním účasť na bolestiach agónie a smrti, čím Ježiš dokonal vykúpenie ľudstva.“ (pápež: Pius XI., príhovor k pútnikom z Vicenze, 3O. 11. 1933 / L Osservatore Romano, 1. 12.1933);

  ĎALŠÍ PREJAV : „Ó, Matka zbožnosti a milosti, ktorá si stála AKO SPOLUVYKUPITEĹKA pri svojom najsladšom Synovi.“ (Pius XI. : rozhlasové posolstvo do Lúrd, 28.4.1935).

   

  PÁPEŽ : PIO X. : „Pod krížom Panna Mária nám dávala to, čo prináležalo Bohu. Spravodlivosť Božia vyžadovala od Vteleného Slova – ktorého spoločníčkou sa stala Panna SPOLUVYKUPITEĽKA – aby bola nám darom. … Kráľovná mučeníkov – sladká naša SPOLUVYKUPITEĽKA, ktorá si spolu so Synom trpela – ty si vzorom našej sily.“ (pápež: Pio X. / encyklika: „Ad diem illum“ r.1904).

   

  PÁPEŽ : JÁN PAVOL II. : „Máriina úloha SPOLUVYKUPITEĽKY neprestala oslávením jej Syna.“ (pápež: Ján Pavol II. / pápežský prejav v chrámu Matky Božej v Alborade, Guayaquil (Equador), 31.1.1985 / L Osservatore Romano, 11.3.1985).

  ĎALŠÍ PREJAV : „Panna Mária – aj keď bola počatá a narodená bez poškvrny hriechu – obdivuhodným spôsobom spolutrpela so svojím Božským Synom, aby sa stala SPOLUVYKUPITEĽKOU sveta.“ (pápež: Ján Pavol II. / generálna audiencia: 8.9.1982).

  A ĎALŠÍ PREJAV : „K Madone – SPOLUVYKUPITEĽKE sa svätý Karol obracia s osobitným dôrazom.“ (pápež : Ján Pavol II. / príhovor pred modlitbou „Anjel Pána“ / 4.11.1984 v Arone – rodisko sv. Karola Boromejského).

  ĎALŠIE : „Nech Mária SPOLUVYKUPITEĽKA, ku ktorej pozdvihujeme svoju modlitbu, spojí túžbu Vykupiteľa s túžbou našou.“ (pápež: Ján Pavol II. / Kvetná nedeľa a 1. svet. deň mládeže, 31.3.1985).

  ĎALŠIE : „Presvätá Mária, SPOLUVYKUPITEĽKA ľudského rodu popri svojom Synovi, nech vám dá stále odvahu a dôveru.“ (pápež: Ján Pavol II. / príhovor k chorým, 24.3.1990).

  ĎALŠIE : „Brigita sa pozerala na Pannu Máriu ako na vzor a oporu v rozličných chvíľach svojho života. S rozhodnosťou ohlasovala jej božské privilégium Nepoškvrneného Počatia. Rozjímala o jej neobyčajnom poslaní Matky Vykupiteľa. Vzývala ju ako Nepoškvrnenú, Bolestnú a SPOLUVYKUPITEĽKU, vyzdvihujúc jej jedinečnú úlohu v dejinách spásy a v živote kresťanského ľudu.“ (pápež: Ján Pavol II. / pred modlitbou „Anjel Pána“ na námestí Farnese, 6.10.1991).

  ZAKONČENIE LITURGICKÝM HYMNOM (zo 14. storočia k Márii SPOLUVYKUPITEĹKE) „Milujíci, sladká a dobrotivá, naprosto nehodná žádneho žalu ! Jestli sis od nynejška zvolila slzy jako spolutrpitelka VVYKUPITELE, zajatému hríšnikovi se staneš SPOLUVYKUPITELKOU.“

  (Orationale z chrámu sv.Petra v Salzburgu, v Bremes –Blume, Analecta hymnica medit aevi, díl 46, č.79, str.46; Planctus oratius …ad B.Virginem Filium de cruce depositum simu tenentem,v Lauretin, Le titre de Coredemptice, Edute historique v Marianum, 13, 1951, str.429. Latinský originál viz. pozn. č.46).

  NEOMYLNÉ UČENIE KATOLÍCKEJ CIRKVI (PÁPEŹA A BISKUPOV S NÍM SPOJENÝMI)

  II. Vatikánsky koncil „Lumen Gentium“ č. 18 / „Toto učenie o ustanovení, stálom trvaní, posvätného prvenstva RÍMSKEHO PÁPEŽA a O JEHO NEOMYLNOM  učiteľskom úrade, svätý cirkevný snem ZNOVU VŠETKÝM VERIACIM UKLADÁ PEVNE VERIŤ; …“

  č.25 / „Túto nábožnú ochotu vôle a rozumu treba však zvlášť prejavovať voči autentickému učiteľskému úradu rímskeho pápeža, AJ KEĎ NEHOVORÍ SLÁVNOSTE (EX CATHEDRA);a to tak, že sa jeho najväčší učiteľský úrad s úctou uznáva a JEHO VÝROKY SA ÚPRIMNE PRIJÍMAJÚ – PODĽA JEHO VôLE A ÚMYSLOV – ktoré vysvitajú najmä z povahy DOKUMENTOV, ALEBO Z ČASTÉHO PREDKLADANIA Z TOHO ISTÉHO UČENIA, PRÍPADNE ZO SPôSOBU VYJADROVANIA … Preto JEHO DEFINÍCIE sa právom označujú za NEPOZMENITEĽNÉ SAMY O SEBE, A NIE SO ZRETEĽOM NA SÚHLAS CIRKVI, keďže pápež ich vynáša pomocou Ducha Svätého, ktorý mu bol prisľúbený v osobe blaženého Petra, a preto NEPOTREBUJÚ POTVRDENIE OD NIKOHO INÉHO, ANI NEPRIPÚŠŤAJÚ ODVOLANIE NA INÚ INŠTANCIU.“

  Tags: , , , , , ,

 • Okultní symboly

  Biblické proroctví hovoří, že v dobách před druhým příchodem Ježíše Krista se lidé budou potýkat s „bludnými duchy a démonickými naukami„. Tato realita se bude stupňovat a my jsme toho svědky.

  Každý den jsme oslovováni médii všeho druhu. Informace, které dostáváme, mají často význam daný právě symboly. Není důležité, zda tomu věříme, důležité je, kdo a proč nás těmito symboly zahlcuje.

  Význam slova okultismus (slovník cizích slov)
  Soubor tzv. tajných věd a nauk založených na víře v existenci nadpřirozených, tajemných, zásvětných, dosavadními vědeckými prostředky nedostupných sil, s nimiž lze určitým způsobem navázat styky. Patří tam kabala, astrologie, magie, spiritizmus, jasnovidectví, theosofie aj.

  Okultismus z pohledu Bible
  Z biblického pohledu je zřejmé, že veškeré okultní směry (mj. kabala, astrologie, magie, spiritizmus, jasnovidectví, theosofie…) jsou na straně satana a ne Boha.

  Deuteronomium 18:10 – 12
  Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání ony pronárody.

  Bůh nás vybízí, abychom nežili v nevědomosti a také odhalovali skutky tmy.

  Efezským 5:10 – 17
  Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte. Vždyť o tom, čeho se potají dopouštějí, je hanba i jen mluvit. Všechno, co je vystaveno světlu, však vychází najevo a všechno, co vychází najevo, se stává jasným. Proto se říká: „Probuď se, ty, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus!“ Pečlivě dbejte na to, jak žijete: nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé.
  Využívejte svěřený čas, protože doba je zlá. Nežijte v nevědomosti, rozumějte Pánově vůli.

  Efeským 6:10 – 12
  Závěrem, posilněte se v Pánu a v jeho nesmírné moci. Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách.

   

  Pentagram

  neboli pěticípá hvězda, je považován za jeden z nejdůležitějších symbolů v okultismu a speciálně v čarodějnictví. Používá se v rituálech, které slouží k věštění, zaklínání a vyvolávání démonických duchů (padlých andělů).Špičky pentagramu reprezentují v čarodějnictví elementy voda, oheň, země, vzduch a špička, která směřuje nahoru reprezentuje ducha.

  Většina čarodějů a čarodějnic věří, že původ jejich magických, nadpřirozených schopností pramení právě z těchto elementů.Je důležité si uvědomit, že každý symbol je viditelným znamením něčeho neviditelného. Tzn., že za každým symbolem se skrývá neviditelný význam. 

  Shakira, Aguilera, Rihanna – Rudeboy

  Deuteronomium 18:10 – 12
  Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání ony pronárody.

   

  Obrácený pentagram

  je v okultismu symbolem zla, chlípnosti, smrti, černé magie, tzv. kozla z Mendezu, neboli Baphometa, neboli satana, který svými rohy útočí proti nebesům.

  V Řecké kultuře byl uctíván pod jménem Pán. V Egyptě pod jménem Seth nebo Sutekh.

  Pro zasvědcené mágy má obrácený pentagram jediný význam, slouží k manifestaci satanovy moci a jeho království na Zemi.

  Je symbolem mikrokosmu a souhrnem všech okultních mocností. Pro tyto kruhy neexistuje mocnější symbol než tento.

  Satanistický rituál

   

  Znak řádu Order of the Eastern Star

  Lady Gaga (s kozlem na hlavě) a její producent

   

   

  Beyonce (s kozlem na korzetu)

  David Beckham

  Rovnostranný trojúhelník

  Jako vždy má v okultismu každý symbol (v tomto případě trojúhelník) mnoho významů. Je to velmi důležitý symbol pro zednáře a členy Řádu východní hvězdy.

  Trojúhelník se špičkou nahoru byl v Egyptě symbolem boha Seta, který byl pro egypťany ďáblem a v Hinduismu bohem ničitelem známým pod jménem Šiva.
  Obě jména Set a Šiva jsou zmíněna v satanské bibli jako jiná jména pro satana.
  Helena Petrovna Blavatsky říká: “ Pamatujme, že Šiva a palestinská božstva Baal, Moloch nebo Saturn jsou identická„.

  Špička trojúhelníku sahá až do nebes do mytologické říše Šambala, kde bydlí pán světa Sanat Kumara neboli Šiva. Obě jména reprezentují opět satana.
  Trojúhelník se špičkou nahoru reprezentuje také tzv. zemský trojúhelník, pyramidový trojúhelník a trojúhelník ohně.

  Trojúhelník se špičkou dolů je takzvaný božský, neboli trojúhelník představující vodní element. Reprezentuje dokonalého, božského člověka. Myšlenka, že člověk je jako Bůh, neboli božství člověka, je v okultismu, New Age a esoterice populární.
  Prapůvod témo myšlenky je v ráji, kde satan našeptával skrze hada Evě, že když bude jíst ze stromu poznání dobra i zla, tak nezemře, ale budou jí otevřeny oči a ona bude jako Bůh znát dobro i zlo.
  Ovšem Stvořitel jí jasně řekl : “ …v den, kdy bys z něj jedl, jistě zemřeš. Genesis 2 : 16.

   

  JAY-Z

   

  JAY-Z a jeho módní značka ROCAWEAR

   

   

  RIHANNA – UMBRELLA

   

  LADY GAGA – BORN THIS WAY

   

  CHRISS ANGEL

   

  GAY TRIANGLE

   

  THEOSOFICKÁ SPOLEČNOST

   

  Peace aneb Runa smrti

  V šedesátých letech minulého století požádal komunistický sympatizant Bertrand Russell Geralda Holtoma, aby vytvořil symbol, který by sjednotil levicově smýšlející pacifisty. Holtom použil symbol teutonické runy smrti, který vložil do kruhu.

  Původní význam tohoto symbolu je vizuální mystické znázornění pro slovo Aum. V Hinduismu má toto „svaté“ slovo pomoci probudit Brahmovu moc hada v lidské páteři. Germánskými kmeny byl tento symbol používán v černé magii jako zaklínací formule za účelem prokletí. 

  Hroby nacistických důstojníků SS musely být označeny tímto symbolem runy smrti.

  Používaly ho i Druidové a satanisté při různých iniciačních obřadech přijímání nových členů. Nový člen vstoupil do magického kruhu a byl mu dán kříž. Ten byl obrácen vzhůru nohama, přičemž bylo prokleto křesťanství v minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Pak byly zlomeny horizontální části kříže, který pak vypadal jako stopa havrana.

  Říká se mu tedy zlomený kříž, Neronův kříž, stopa havrana, stopa čarodějnice nebo runa smrti.
  Neronův kříž proto, že římský císař Nero dal ukřižovat apoštola Petra vzhůru nohama.

   

  Tento dnes tak populární symbol „míru“ je ve skutečnosti pohanským symbolem nenávisti vůči křesťanství.

   

   

  Nezapomeňme, symbol někdy říká více než tisíc slov.

   

  Lady Gaga

   

  Miley Cyrusová

   

  Disney

   

   

   

  Tags: , , , ,

 • Bratislava 18. mája (TK KBS) – Všetci záujemcovia sú pozvaní na trojdňovú pešiu púť do Levoče. Organizuje ju Kruciáta oslobodenia človeka, Kláštor minoritov Levoča a Diakonia oslobodenia Hnutia Svetlo-Život. Púť sa začne 6. júla o 9:00 h pri hlavnom kostole v Starej Ľubovni, kde bude zároveň prvá svätá omša. Púť bude pokračovať odchodom po určenej trase Stará Ľubovňa – Podolínec – Spišská Belá, kde je naplánovaná svätá omša, evanjelizačné stretnutie, vešpery a nocľah.

  V sobotu 7. júla púť pokračuje rannou svätou omšou o 6:00 h a rannými chválami. Od 8:00 budú jej účastníci opäť putovať v smere Ľubica – Záľubica (býv. VVP) – Mariánska Hora. Púť vyvrcholí v nedeľu 8. júla účasťou na hlavnom programe mariánskej púte. Organizátori púte upozorňujú, aby si jej účastníci zobrali povinne spacák, karimatku, výbavu do dažďa, viacero ponožiek, Sväté Písmo, spevník JKS, ruženec, pútnickú stravu, fľašu na vodu a pohár. Účasť je potrené nahlásiť na telefónnych číslach: 0908 452 589 – páter Roman, Levoča; 0907 997 645 – Štefan, Levoča; 0905 919 574 – Rudo, Bardejov; 0907 606 969 – Danka, Lipany; 0904 318 660 – Marek, Rožňava alebo prostredníctvom e-mailu na adresu registracia@kruciata.sk.

  Tags: ,

 • Áno, už zajtra slávime prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Už sme si odvykli počúvať sladké reči o nebi. Dnes aj v umeleckej brandži sa hovorí o hokejovom, speváckom či hereckom nebi. “Tam” sa vraj hrá nebeská liga, spieva nebeská súťaž či hrá nebeské divadlo. Aké zjednodušené a primitívne je takéto uvažovanie “nie veriaceho” človeka, ktorý napriek životu len pre tento svet nedokáže potlačiť vo svojej duši túžby, ktoré ho presahujú… Lenže nebo nie je zadarmo, nie je lacné, tak ako ani nič na tomto svete. A čo je podstatné, nebo je Božím darom.

  Veď to zdôraznil Pán Ježiš: “V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?!” (Jn 14,2) Nebo je uznaním Božej slávy už tu na tomto svete. Nemám rád rozlišovanie “tento” a “onen” svet. Je len jeden svet – Boží. Nebo je uznaním Božej slávy, kým žijeme “v tele”. Viera vo vzkriesenie tela a život večný je po smrti dovŕšením nášho víťaztva s Kristom. Božia sláva na ktorej sme mali účasť v pozemskom živote – v “tele”, je po smrti odmenou.

  V televízii Noe som zachytil informáciu o jednej černošskej žene, ktorá prijímala iba Eucharistiu a neprijímala žiadnu potravu. Lekári zistili, že jej organizmus neprejavoval známky ohrozenia či zlyhania. Aj cirkevné autority uznali tento zázrak. Táto žena žila iba z Eucharistie. Nič iné nepotrebovala. Ako hovorí sv. Terézia Ježiškova “Solo Dios basta” (Iba Boh mi stačí). Kristovo telo a Kristova krv živili túto ženu.

  Poukaz pre dnešných ľudí, aj kresťanov. Spomínaná žena nepotrebovala telesný pokrm, stačil jej duchovný. Platí to aj obrátene? Nepotrebujeme duchovný pokrm, pretože nám stačí telesný?! Nepotrebujeme my,  ľudia strachujúci sa o zajtrašok a o jedlo, starajúci sa len o istoty sveta, viac ako kedykoľvek predtým duchovný pokrm? A nebude nám chýbať aj ten telesný.

  “Pane, vždy nám dávaj taký chlieb!”

  Tags: ,

 • Uvedené spoločenstvá požadujú od pápeža niekoľko zmien vo vieroučných a mravoučných ustanovení. Keďže ich požiadavky sú v rozpore z Božími a cirkevnými prikázaniami (herézy) – pápež Benedikt XVI. ich zamietol, ale oni naďalej pokračujú v odpore proti jeho vyjadreniu.

  Tieto spoločenstvá sú na ceste ku exkomunikácii a preto je dôležité sa za nich modliť ako aj poznať ich požiadavky (herézy)  

  Helmut Schuller a nadacia Polis

  Nadácia Polis je pôda, na ktorej sa v rámci žilinského regiónu dlhodobo objavujú témy a diskusie na najrôznejšie témy, pohľady a vízie. Často nové, provokujúce, nie masové, ktoré by možno nemali šancu zaznieť niekde inde. Helmut Schüller už pár rokov svojimi názormi a víri vody v katolíckej cirkvi v Rakúsku. Jeho iniciatíva je však na Slovensku medzi veriacimi skoro úplne neznáma a podľa kuloárnych informácií bola jeho prítomnosť v Žiline priam neželaná a oficiálnymi cirkevnými kruhmi ignorovaná.

  Viac na: http://www.postoy.sk/do_ziliny_prisiel_rakusky_halik

   

   

  Teologicke forum – Mgr.Karol Moravčík

  Predseda TF Karol Moravčík privítal vzácnych hostí z Rakúska: Helmuta Schüllera, Johannesa Kittlera a pastoračného asistenta Hansa Koubu. V jeho úvodných vetách zazneli okrem iného i tieto myšlienky:   
  Je podobná výzva, akou sa stala výzva rakúskej „Iniciatívy farárov“ (Pfarrerinitiative; PI) k neposlušnosti voči pápežovi a biskupom mysliteľná a  realizovateľná i na Slovensku? Slovenská cirkev, majúca po stáročia spoločné dejiny s Rakúskom v rámci starej monarchie, bola až do konca II. svetovej vojny vo svojej štruktúre, ako aj silným katolicizmom podobná Rakúsku.

  Viac na: http://www.teoforum.sk/?id=2&view_more=984

   

   

  To, čo spája tieto spoločenstva ľudí sú tieto požiadavky:

  -          Svätenie žien do kňazského úradu

  -          Zrušenie povinnosti celibátu pre kňazov

  -          Pripustenie k Sviatostiam rozvedených a znova zosobášených manželov

  … a ďalšie iné, …

   

  Reakcia pápeža na požiadavky spomínaných spoločenstiev

   

  pp.Benedikt XVI. (homília zo Zeleného Štvrtka 5.4.2012)

   „Nedávno skupina kněží v jedné evropské zemi zveřejnila výzvu k neposlušnosti a zároveň podala i konkrétní příklady toho, jak by se mohla tato neposlušnost vyjadřovat a že by měla dokonce ignorovat definitivní rozhodnutí církevního magisteria, například v otázce kněžského svěcení žen, o kterém blahoslavený Jan Pavel II. neodvolatelně prohlásil, že k tomu církev nebyla Pánem autorizována. Je neposlušnost cestou k obnově církve? Chceme věřit autorům této výzvy, kteří tvrdí, že jsou podněcováni starostí o církev a že jsou přesvědčeni o nezbytnosti čelit pomalosti institucí drastickými prostředky, aby otevřeli nové cesty a pozvedli církev na úroveň dnešní doby. Je však neposlušnost opravdu cestou? Je možné v tom zaznamenat nějaké připodobnění se Kristu, které je předpokladem každé opravdové obnovy anebo jde spíše o zoufalý podnět učinit něco pro přetvoření církve podle vlastních tužeb a idejí?“

  Viac na: http://radiovaticana.cz/clanek.php4?id=16194

   

  Záver:

  Kauza: „300 – Pfraffer-initiative a spol.“ je viacročnou záležitosťou, ktorá po vyjadrení pápeža nadobúda zreteľnejší záver a to smerujúc ku exkomunikácii (ak budú naďalej pokračovať vo svojej falošnej iniciatíve)

  Modlime sa za ich obrátenie a nastolenia pravej jednoty vo viery v Cirkvi a učenia Božích prikázaní – evanjelia Ježiša Krista. Nech na orodovanie Panny Márie – Matky Cirkvi, všetkých anjelov a svätých – nás Duch Svätý spája v jedno so Synom ako je On za jedno s Otcom na nebesiach.

  Tags: , ,